Certifiering

Certifiering

RFF har under många år drivit frågan om att verksamheter, som bedriver konsulentstödd familjehemsvård ska ha tillstånd till detta och därmed stå under IVO:s tillsyn.

I avvaktan på att ett sådant förslag genomförs beslutade RFF vid årsmötet 2014 att certifiera sina medlemmars verksamheter. Ett kvalitetsäkringsprotokoll har tagits fram med 21 kvalitetskriterier som ska vara uppfyllda för att medlemmen ska bli certifierad.

Kvalitetskriterierna är:

  • Ledningsprocesser – ekonomisk säkerhet, ledning och styrning
  • Kärnprocesser – god kvalitet och säkerhet för verksamheten och familjehemmen
  • Stödprocesser – god kompetens

RFF har uppdragit åt en utomstående person att vara certifieringsansvarig. Uppgiften är att bekräfta att verksamheterna uppfyller certifieringskraven.
Syftet med detta arbete är att säkerställa att de placerade får bra och rättssäker omvårdnad och att familjehemsföräldrarna/familjehemsvärdarna får det stöd och den handledning som de har rätt till.

Kommunerna ska känna till att när de anlitar någon(t) av RFF:s certifierade medlemsenheter, så håller dessa hög kvalitet när det gäller såväl verksamheten som sådan, personalens kompetens och arbetet gentemot familjehemmen.

Certifieringen påbörjades hösten 2014 och är under ständig utveckling. De första enheterna är certifierade i och med årsmötet i mars 2015

RFF:s arbete grundar sig i vårt policydokument “Om medlemskap och certifiering”.
Här regleras villkoren för medlemskap och hur vi arbetar. Dessutom presenteras kraven för certifiering som sedan årsmötet 2014 gäller samtliga medlemmar. Läs mer genom att klicka här